Cele Izby

Drukuj

Powołana Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych (PITiWN) będzie m.in.:

  1.  zrzeszać wytwórców, przetwórców, użytkowników i propagatorów działających na rzecz poprawy jakości żywności, zdrowia i środowiska.
  2.  stanowić platformę współpracy pomiędzy przedsiębiorcami stosującymi naturalne technologie, środowiskami nauki i instytucjami publicznymi.
  3. partnerem w dialogu dotyczącym wdrażania i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań służących rozwojowi biogospodarki i biologizacji środowiska z resortami i agendami rządowymi, w tym z resortem rolnictwa.

Zgodnie z przyjętym statutem Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych ma m.in. na celu:

  • konsolidację podmiotów, które wdrażają i stosują naturalne technologie przede wszystkim w branży rolno-spożywczej oraz podmiotów wytwarzających naturalne wyroby.
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących funkcjonowania gospodarki, w tym innowacyjnej, zrównoważonej biogospodarki;
  • zdefiniowanie technologii i wyrobu naturalnego oraz wprowadzenie na polski rynek systemu certyfikacji technologii i wyrobów naturalnych, który uporządkuje zachowania rynkowe i ograniczy marketingowe nadużywanie terminu – naturalny; taki system ma również pomagać w świadomym dokonywaniu wyborów konsumenckich.

Naturalne technologie, inicjatywy na rzecz ich rozwoju i badań, przy postępującej degradacji środowiska i zaniku bioróżnorodności, stają się koniecznością. PITiWN tworzy platformę współpracy przedsiębiorców oferujących naturalne technologie i wyroby ze środowiskami nauki oraz instytucjami publicznymi, w tym agendami rządowymi.  Będzie partnerem we wdrażaniu i upowszechniania innowacyjnych rozwiązań służących trwałemu rozwojowi zrównoważonej biogospodarki poprzez biologizowanie technologii stosowanych w branży rolno-spożywczej oraz ochronie środowiska naturalnego.

Podmioty zrzeszone w PITiWN realizują działania zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi międzynarodowych konwencji oraz priorytetami nowej strategii rozwoju Unii Europejskiej. Dotychczasowa praktyka biologizowania rolnictwa potwierdzona wynikami badań naukowych wskazuje, że zastosowane technologie i wyroby naturalne pozwalają na wytwarzanie żywności o wysokich walorach odżywczych, a także o dodatkowym działaniu fizjologicznym wspierającym odporność organizmu.