Artykuły

POLSKA IZBA TECHNOLOGII I WYROBÓW NATURALNYCH
samorząd gospodarczy na rzecz biologizacji i zrównoważonego rozwoju

Wśród najważniejszych i największych współczesnych wyzwań cywilizacyjnych jest zapewnienie ludziom bezpieczeństwa żywnościowego i bezpiecznej żywności. Aby temu sprostać konieczne jest powstrzymanie procesu zaniku bioróżnorodności przez rozwój  zrównoważonej biogospodarki opartej na naturalnych technologiach oraz racjonalne gospodarowanie zasobami natury. To właśnie te zasoby decydują o potencjale wytwórczym rolnictwa, o funkcjonowaniu i kondycji środowiska przyrodniczego, a w konsekwencji o jakości życia i naszym zdrowiu.


Właśnie w odpowiedzi na globalne i krajowe wyzwania związane z poprawą środowiska, jakości żywności oraz zdrowia człowieka 28 listopada 2013 w Centralnej Bibliotece Rolniczej im. Michała Oczapowskiego w Warszawie powołana została Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych. W Walnym Zgromadzeniu Założycieli uczestniczyło ponad 130 przedsiębiorców z całego kraju.


Powstrzymanie degradacji ekosystemów wymaga wsparcia nauki i znacznych zmian w kształtowaniu polityk oraz stosowanych metodach produkcji. Tylko poprzez rozwój sieci i konsorcjów tematycznych, klastrów, współdziałania przedsiębiorców, administracji, organizacji pozarządowych i świata nauki można stworzyć potencjał, który umożliwi powołanie nowych platform technologicznych z obszaru „zielonej gospodarki”.

> PRZYŁĄCZ SIĘ!