Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie Członków Izby

 WSZYSCY CZŁONKOWIE POLSKIEJ IZBY TECHNOLOGII I WYROBÓW NATURALNYCH

Rada Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych  działając na podstawie §27 Statutu Izby

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Izby (zwane dalej WZCI) na dzień

30 sierpnia 2022 roku o godz. 15:00,
w Warszawie, ul. Menueta 26 (Ursynów),  

Gdyby Walne Zgromadzenie Członków Izby nie mogło odbyć się w tym terminie z powodu nieosiągnięcia wymaganego kworum, Rada Izby na podstawie §32 pkt. 2 Statutu PITiWN, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2022 roku WZCI, które odbędzie się w drugim terminie o godz. 15:30 w tym samym miejscu. Istnieje możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone najpóźniej w dniu obrad Walnego Zgromadzenia i dołączone do księgi protokołów. Ze względów organizacyjnych, bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie obecności.

Czytany 1245 razy