Menu

O Nas

photodune-1798779-woman-xs

PITiWN - Samorząd gospodarczy na rzecz biologizacji i zrównoważonego rozwoju

Looking for something

Even More Popular Items

Close Panel

slajdy

 • 1
 • 2

OGŁOSZENIE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Członków

Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych

w dniu 25 listopada 2014 r. w Warszawie

 

Prezydium Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych, działając na podstawie §27 Statutu, zwołuje na dzień 25 listopada 2014 roku, na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 66, Sala Konferencyjna Centralnej Biblioteki Rolniczej. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie zwołania, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w w tym samym dniu i miejscu o godzinie 11:00.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

 1. Walne Zgromadzenie może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Rady Izby dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia, w przypadkach, gdy wymagają tego postanowienia niniejszego Statutu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Rady Izby z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Rady Izby lub co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) liczby członków zwyczajnych Izby, zgłoszony na piśmie z podaniem celów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Prezydium Rady Izby nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni roboczych od dnia zgłoszenia odpowiedniego wniosku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna.
 4. Na Walne Zgromadzenie mogą być zaproszone także osoby trzecie, w szczególności doradcy i eksperci. Osobom takim przysługuje jedynie głos doradczy.
 5. Jeżeli ustawa, niniejszy Statut lub Regulamin Walnego Zgromadzenia nie stanowią inaczej, członkowie Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocników.
 6. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale najpóźniej w dniu obrad Walnego Zgromadzenia i dołączone do księgi protokołów. Pełnomocnikiem nie może być osoba delegowana do pełnienia funkcji w Radzie Izby ani pracownik Izby.
 7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (oznaczającą więcej niż połowę głosów oddanych).
 8. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, do ważności uchwały Walnego Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Izby w pierwszym terminie zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie zwołania, Walne Zgromadzenie odbywa się w drugim terminie w tym samym dniu określonym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, a jego uchwały we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad będą ważne bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Izby.
 9. Każdy członek zwyczajny Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
 10. Przez glosy rozumie się: głosy "za", "przeciw" lub "wstrzymujące się" oddane podczas głosowania w sposób zgodny ze Statutem Izby.

 

Czytany 8123 razy Ostatnio aktualizowany: sobota, 22 listopad 2014 19:46

Pobierz załącznik:

Kontakt siopka

Polska Izba Technologii i Wyrobów Naturalnych
00-322 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 66 lok.1A, tel. (22) 828 11 22, tel. kom +48 668 121 922, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestracja: Sąd Rejonowy dla  M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000495242, NIP: 525-25-78-103, REGON: 147079996
Bank : Pekao S.A. XV o/W-wa, Konto: PL  11 12402887 1111 0010 5619 0662